Từ điển Bất động sản

Bảo lãnh bởi Cơ quan Nhà ở Liên bang (FHA)

Một hợp đồng bảo hiểm trong đó HUD thông qua FHA bảo đảm rằng người cho vay được chỉ định sẽ thu hồi một tỷ lệ phần trăm cụ thể của số tiền khoản vay từ công ty bảo hiểm (FHA) trong trường hợp khoản vay gặp vấn đề.

Powered by