Từ điển Bất động sản

Quyền sở hữu hoàn toàn

Là di sản mà theo đó chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản không hạn chế và có thể để lại theo di chúc hoặc thừa kế. Thông thường, là một từ đồng nghĩa với quyền sở hữu.

Powered by