Từ điển Bất động sản

Theo Nguyên tắc Đề xuất và Áp dụng

Ở hầu hết các tiểu bang, các công ty bảo hiểm quyền sở hữu nộp các biểu giá, hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu và các biểu mẫu chứng thực với Bộ Bảo hiểm Tiểu bang hoặc cơ quan tiểu bang khác và sau đó có thể sử dụng các hạng mục hoặc mức giá đó trong một khoảng thời gian nhất định sau khi nộp đơn. Nộp biểu giá thường là bắt buộc.

Powered by