Từ điển Bất động sản

Báo cáo Tài trợ

Một tài liệu được nộp cho Cơ quan Đăng ký Chứng thư hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản cá nhân.

Powered by