Từ điển Bất động sản

Bảo hiểm Lũ lụt

Một thuật ngữ chung cho Mẫu Xác định Nguy cơ Lũ lụt Tiêu chuẩn (SFHDF) của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Điều này xác định xem đất hoặc một tòa nhà có nằm trong Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt cho các mục đích yêu cầu bảo hiểm lũ lụt theo Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia hay không.

Powered by