Tịch thu tài sản là gì?

Từ điển Bất động sản

Một thủ tục trong hoặc ngoài tòa án, nhằm hủy bỏ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, của (các) chủ sở hữu tài sản nhằm bán tài sản đó để đáp ứng quyền lưu giữ tài sản đó.

Powered by