Từ điển Bất động sản

Công khai Toàn bộ

Trong ngành bất động sản, tiết lộ tất cả các sự kiện đã biết có thể ảnh hưởng đến quyết định của người mua hoặc người thuê. Người môi giới phải tiết lộ những khuyết tật đã biết với tài sản để bán hoặc cho thuê.

Powered by