Từ điển Bất động sản

Chứng thư Bảo đảm Chung

Một chứng thư không chỉ chuyển nhượng tất cả lợi ích của người chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản cho người được chuyển nhượng mà còn đảm bảo rằng nếu quyền sở hữu có khuyết tật hoặc có "điều mờ ám" (chẳng hạn như khiếu nại về thế chấp, quyền lưu giữ tài sản vì nợ thuế, khiếu nại về quyền sở hữu, bản án hoặc quyền lưu giữ cơ học đối với tài sản) người được chuyển nhượng có thể quy trách nhiệm cho người chuyển nhượng.

Powered by