Người mua Thiện chí hoặc Người thế chấp là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một người mua hoặc cho vay với thiện chí, nghĩa là giá trị được trả hoặc cho vay mà không biết về các trường hợp gian lận hoặc lý do để truy vấn thêm.

Powered by