Từ điển Bất động sản

Người mua hoặc Người thế chấp Có thiện chí

Một người mua hoặc cho vay với thiện chí, nghĩa là giá trị được trả hoặc cho vay mà không biết về các trường hợp gian lận hoặc lý do để truy vấn thêm.

Powered by