Thế chấp Thanh toán Sau đại học là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một khoản vay trong đó các khoản thanh toán hàng tháng tương đối nhỏ vào lúc đầu và tăng dần số tiền trong suốt thời hạn của khoản thế chấp.

Powered by