Từ điển Bất động sản

Thế chấp Thanh toán Chia mức

Một khoản vay trong đó các khoản thanh toán hàng tháng tương đối nhỏ vào lúc đầu và tăng dần số tiền trong suốt thời hạn của khoản thế chấp.

Powered by