Từ điển Bất động sản

Harbor Line

Một đường ranh giới tùy ý do chính quyền thiết lập trên các con sông qua lại được, mà ngoài ranh giới đó không được phép xây dựng cầu cảng và các công trình khác. Cũng được chỉ định là ranh giới qua lại.

Powered by