Từ điển Bất động sản

Người thừa kế

Người có thể thừa kế hoặc kế thừa quyền lợi đối với đất đai của một cá nhân chết mà không có di chúc để lại (không để lại di chúc).

Powered by