Từ điển Bất động sản

Khoản Vay Sửa Chữa Nhà

Khoản vay được sử dụng để sửa chữa và bổ sung cho các cấu trúc hiện có mà không ảnh hưởng đến thế chấp hiện có. Thường kéo dài 10 năm hoặc ít hơn. Cũng có thể được gọi là "Khoản vay Cải tạo Nhà".

Powered by