Từ điển Bất động sản

HUD 1

Một tuyên bố giải quyết theo mẫu (kết thúc giao dịch) được yêu cầu bởi Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD), trong đó các khoản thế chấp liên quan đến liên bang đang được thực hiện đối với các bất động sản nhà ở. Đây là một bảng cân đối kế toán cho thấy nguồn tiền và việc phân phối tiền liên quan đến việc mua và/hoặc thế chấp tài sản nhà ở.

Powered by