Từ điển Bất động sản

Ưu đãi Ban đầu

Quyền lợi về di sản của vợ để lại cho người chồng trong suốt thời gian chung sống với vợ. Đó là một quyền lợi mà khi người vợ qua đời có thể biến thành sở hữu và sử dụng bởi người chồng. Hầu hết các tiểu bang đã bãi bỏ các quyền lợi về di sản do vợ để lại này.

Powered by