Từ điển Bất động sản

Di sản của người chồng khi bắt đầu

Quyền lợi về di sản của chồng để lại cho người vợ trong suốt thời gian chung sống với chồng. Đó là một quyền lợi mà khi người chồng qua đời có thể biến thành sở hữu và sử dụng bởi người vợ. Hầu hết các tiểu bang đã bãi bỏ các quyền lợi về di sản do chồng để lại này.

Powered by