Từ điển Bất động sản

Bồi thường

Bảo hiểm khỏi những tổn thất hoặc hư hỏng có thể xảy ra. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu là một hợp đồng bồi thường.

Powered by