Từ điển Bất động sản

Mục lục

(1) Bảng kê theo thứ tự chữ cái trong hồ sơ công khai tên của các bên tham gia công cụ bất động sản được ghi kèm theo sổ và số trang của hồ sơ. (2) Danh sách trong bản tóm tắt và hồ sơ quyền sở hữu của các công cụ bất động sản được lập hồ sơ theo các nhóm dựa trên mô tả đất đai, được gọi là chỉ số địa lý. (3) Danh sách theo thứ tự chữ cái trong bản tóm tắt và hồ sơ quyền sở hữu, theo tên của các bên, của tất cả các công cụ được lập hồ sơ có ảnh hưởng nhưng không mô tả bất động sản cụ thể, chẳng hạn như bản án, giấy ủy quyền, di chúc và thủ tục chứng thực di chúc. Các chỉ mục này được biết đến với nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như "chỉ số chung", "chỉ số phán đoán" và "chỉ số tên".

Powered by