Từ điển Bất động sản

Quyền đi vào

Quyền đi vào một phần đất. Thường được sử dụng như một phần của thuật ngữ "quyền ra vào" và thay thế cho "truy cập".

Powered by