Từ điển Bất động sản

Bảo hiểm

Hợp đồng mà theo đó một bên (công ty bảo hiểm) đồng ý bồi thường cho người khác (người được bảo hiểm) về một tổn thất có thể xảy ra trong các điều kiện cụ thể.

Powered by