Từ điển Bất động sản

Đồng thuê (Joint Tenancy)

Quyền lợi không phân chia đối với tài sản do hai hoặc nhiều người cùng thuê sở hữu. Các lợi ích phải ngang nhau, tích lũy theo cùng một thời gian và bắt đầu cùng một lúc. Khi một người thuê chung qua đời, quyền lợi sẽ được chuyển cho những người thuê chung còn sống, thay vì cho những người thừa kế của người đã chết.

Powered by