Hợp đồng của Bên Cho vay là gì?

Từ điển Bất động sản

Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu đảm bảo tính hợp lệ, khả năng thực thi và ưu tiên quyền lưu giữ của người cho vay. Hợp đồng bảo hiểm này không bảo vệ chủ sở hữu.

Powered by