Từ điển Bất động sản

Di sản Suốt đời

Cấp hoặc bảo lưu quyền sử dụng, cư trú và sở hữu trong suốt cuộc đời của một cá nhân.

Powered by