Từ điển Bất động sản

Vụ kiện Đang xử

Một thông báo pháp lý được lập hồ sơ để hiển thị các vụ kiện tụng đang chờ xử lý liên quan đến tài sản bất động sản và đưa ra thông báo rằng bất kỳ ai có được lợi ích đối với tài sản đó sau ngày thông báo có thể bị ràng buộc bởi kết quả của vụ kiện.

Powered by