Từ điển Bất động sản

Chính sách Cho vay

Còn được gọi là “hợp đồng thế chấp”. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu bảo đảm cho người thế chấp, hoặc người thụ hưởng theo chứng thư ủy thác, khỏi những tổn thất do quyền lưu giữ không hợp lệ hoặc không thể thực thi, hoặc mất quyền ưu tiên của thế chấp hoặc chứng thư ủy thác.

Powered by