Khóa vào là gì?

Từ điển Bất động sản

Một bảo đảm, mà quý vị thường bị tính phí, rằng quý vị sẽ nhận được một tỷ lệ cụ thể khi đóng thế chấp của mình.

Powered by