Từ điển Bất động sản

Khóa Lãi suất

Một bảo đảm, mà quý vị thường bị tính phí, rằng quý vị sẽ nhận được một tỷ lệ cụ thể khi đóng thế chấp của mình.

Powered by