Đa số là gì?

Từ điển Bất động sản

Độ tuổi mà một người không còn được coi là trẻ vị thành niên và được phép ký hợp đồng cũng như hưởng các quyền công dân, chẳng hạn như quyền bầu cử.

Powered by