Từ điển Bất động sản

Người vị thành niên

Một người vì không đủ tuổi hoặc địa vị hợp pháp không có khả năng giao kết hợp đồng.

Powered by