Nhân viên Ngân hàng Thế chấp là gì?

Từ điển Bất động sản

Một tổ chức cho vay chuyên dụng chỉ cho vay tiền để mua bán bất động sản và đảm bảo các khoản vay của mình bằng thế chấp bất động sản.

Powered by