Từ điển Bất động sản

Người môi giới Thế chấp

Một người hoặc công ty mua và bán các khoản thế chấp cho người/công ty khác để nhận hoa hồng hoặc người thu xếp và thương lượng các hợp đồng thế chấp.

Powered by