Từ điển Bất động sản

Cam kết Thế chấp

Một thông báo bằng văn bản từ ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khác cho biết họ sẽ ứng trước tiền thế chấp với một số tiền cụ thể để người mua có thể mua nhà.

Powered by