Từ điển Bất động sản

Tín phiếu Cầm cố

Thỏa thuận bằng văn bản để trả khoản vay. Thỏa thuận được bảo đảm bằng một khoản thế chấp, được coi là bằng chứng của khoản nợ và nêu rõ phương thức thanh toán. Tín phiếu nêu rõ số nợ thực tế mà thế chấp đảm bảo và buộc người thế chấp phải tự chịu trách nhiệm hoàn trả.

Powered by