Từ điển Bất động sản

Người phải Thế chấp

Người vay trong một hợp đồng thế chấp.

Powered by