Từ điển Bất động sản

Tài Liệu Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

Bằng chứng bằng văn bản (chứng từ) mà chủ sở hữu nắm giữ để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với tài sản.

Powered by