Từ điển Bất động sản

Công chứng viên

Một người được chính phủ tiểu bang hoặc liên bang ủy quyền, thực hiện các lời tuyên thệ và chứng thực tính xác thực của chữ ký.

Powered by