Từ điển Bất động sản

Người mắc nợ

Người ràng buộc chính mình về mặt pháp lý (nghĩa vụ), chẳng hạn như người lập giấy nợ.

Powered by