Từ điển Bất động sản

Hợp đồng của Chủ sở hữu

Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu thường bảo hiểm cho chủ sở hữu bất động sản khỏi những tổn thất do các khuyết tật của, quyền lưu giữ đối với hoặc việc không thể mua bán được quyền sở hữu của chủ sở hữu.

Powered by