Từ điển Bất động sản

Quyền sở hữu

Quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản để loại trừ người khác.

Powered by