Từ điển Bất động sản

P.M.I.

Bảo hiểm Thế chấp Tư nhân. Một hợp đồng bảo hiểm đảm bảo rằng người cho vay được nêu tên sẽ thu hồi một tỷ lệ phần trăm cụ thể của số tiền cho vay từ công ty bảo hiểm trong trường hợp khoản vay phát sinh vấn đề. Nhiều người cho vay yêu cầu điều này đối với các khoản vay có tỷ lệ phần trăm cao hơn.

Powered by