Từ điển Bất động sản

Lô đất

Bất kỳ khu vực đất đai nào có trong một mô tả duy nhất.

Powered by