Tường Tiệc là gì?

Từ điển Bất động sản

Một bức tường được dựng lên trên ranh giới bất động sản hoặc giữa hai lô đất vì lợi ích chung và việc sử dụng của các chủ sở hữu bất động sản ở hai bên tường.

Powered by