Từ điển Bất động sản

Tài sản Cá nhân

Bất kỳ tài sản nào không được pháp luật chỉ định là địa ốc (ví dụ: tiền, hàng hóa, giấy nợ, quyền hành động, đồ nội thất, ô tô).

Powered by