PITI là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Từ viết tắt của tiền gốc, lãi, thuế và bảo hiểm, tất cả đều được gộp lại với nhau trong khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của quý vị.

  1. Hiệu trưởng: Đây là một phần của khoản thanh toán hàng tháng nhằm hoàn trả số tiền gốc đã vay, được gọi là số dư gốc. Theo thời gian, khi quý vị thực hiện các khoản thanh toán thế chấp, số dư nợ gốc giảm.
  2. Lãi suất: Đây là chi phí vay tiền từ bên cho vay. Nó được tính dựa trên lãi suất áp dụng cho số dư gốc còn lại. Ban đầu, một phần lớn hơn của khoản thanh toán hàng tháng được trả lãi, nhưng theo thời gian, khi số dư gốc giảm, phần được phân bổ cho lãi cũng giảm.
  3. Thuế: Điều này đề cập đến thuế tài sản do chính quyền địa phương áp dụng. Thuế tài sản thường dựa trên giá trị được đánh giá của tài sản và được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ công như trường học, đường xá và dịch vụ khẩn cấp. Người cho vay thường thu một phần thuế bất động sản ước tính hàng năm cùng với khoản thanh toán thế chấp và giữ khoản thanh toán đó trong tài khoản ký quỹ để đảm bảo rằng các khoản thuế được thanh toán khi đến hạn.
  4. Bảo hiểm: Điều này đề cập đến bảo hiểm của chủ nhà, bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng hoặc mất mát. Bên cho vay yêu cầu bên vay có bảo hiểm của chủ nhà để bảo vệ các khoản đầu tư của họ. Tương tự như thuế bất động sản, phí bảo hiểm hàng năm ước tính thường được thu cùng với khoản thanh toán thế chấp và được giữ trong tài khoản ký quỹ để đảm bảo thanh toán kịp thời.

Powered by