Từ điển Bất động sản

Vị trí

Khoản phí chỉ trả một lần mà bạn trả trước cho người cho vay, đôi khi để đổi lấy lãi suất thế chấp thấp hơn một chút. Một điểm bằng một phần trăm tổng số tiền bạn định vay.

Powered by