Giấy ủy quyền là gì?

Từ điển Bất động sản

Văn bản mà một người (được gọi là "người ủy quyền") ủy quyền cho người khác (được gọi là "người được ủy quyền") hành động thay mặt người đó trong các giao dịch được chỉ định theo cách cụ thể.

Powered by