Từ điển Bất động sản

“PRE”, “PRELIM” hoặc Báo cáo Quyền sở hữu Ban đầu

Một báo cáo bằng văn bản được phát hành bởi một công ty quyền sở hữu, trước khi phát hành bảo hiểm quyền sở hữu, trong đó cho thấy tình trạng được ghi nhận về quyền sở hữu của tài sản được đề cập. Xem Cam kết.

Powered by