Từ điển Bất động sản

Quyền Sử dụng Đất Người khác Theo Quy tắc

Quyền sử dụng tài sản của người khác không trái với quyền của chủ sở hữu và có được bằng cách sử dụng công khai, rõ ràng, bất lợi và liên tục trong khoảng thời gian theo luật định, ví dụ như 20 năm.

Powered by