Từ điển Bất động sản

Ưu tiên

Thứ tự ưu tiên, xếp hạng hoặc vị trí của các quyền lưu giữ cũng như các hạn chế khác nhau ảnh hưởng đến quyền sở hữu đối với một thửa đất cụ thể. Thông thường, ngày và giờ ghi nhận sẽ xác định mức độ ưu tiên tương đối giữa các tài liệu.

Powered by